Za inkluzivne zdravstvene politike

Za inkluzivne zdravstvene politike

Kao partner na projektu Za inkluzivne zdravstvene politike Udruga Naš život sudjelovala je na radionici o zagovaranju i storytellingu, ali prvo da Vas upoznamo sa samim projektom.

Od 20. rujna 2022. udruga Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna nositelj je projekta Za inkluzivne zdravstvene politike. Vrijednost je projekta 14.723,10 EUR, a projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a).

Projekt će trajati do 19. rujna 2023.

Opis projekta:

Cilj je omogućiti cjelovitu aktivnu skrb za pacijenta koji boluje od neizlječive bolesti uspostavljajući suradnju sa ostalim dionicima palijativne skrbi (prvenstveno liječnicima i medicinskim sestrama). To znači zbrinjavanje totalne bolesti, znači ne samo simptoma boli, nego svih potreba koje ti bolesnici imaju u psihološkom, socijalnom i duhovnom smislu. Palijativna skrb treba se odvijati gdje god se taj pacijent nalazi: u pacijentovoj kući/stanu, u bolnici, u ustanovama za trajni smještaj bolesnika i dr.

Sukladno podacima Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2017-2020. palijativna skrb je potrebna za 50-89% svih umirućih što bi značilo da takvu pomoć u RH treba između 26.048-46.365 bolesnika. Nova Strategija razvoja palijativne skrbi RH za razdoblje 2021-2027. još nije donesena. Implementacija politika vezanih uz palijativnu skrb ne odražava adekvatno potrebe palijativnih bolesnika i njihovih obitelji koji trebaju cjelovitu i lako dostupnu skrb. Ne postoji sustavna suradnja ključnih dionika u području palijativne skrbi kako na području brige za bolesnike tako i na području zagovaranja javnih politika prema donositeljima odluka. Jedan od uzroka tog problema je i nedostatak kapaciteta i stručnih kompetencija OCD-a za zagovaranje javnih politika u području palijativne skrbi.

Aktivnosti projekta usmjerit će se na formiranje zagovaračke platforme u području palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe. Na ovaj način se želi unaprijediti sadržaj, donošenje i provedba Strategije razvoja palijativne skrbi 2021.-2027., te javnu svijest građana RH o važnosti palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe. Krajnji cilj je poboljšati kvalitetu i olakšati pristup palijativnoj skrbi onima kojima je potrebna.

Ciljevi projekta:

  • Ojačati kapacitete 10 OCD-a za zagovaranje javnih politika u području palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe
  • Unaprijediti sadržaj, donošenje i provedbu Strategije razvoja palijativne skrbi 2021-2027.
  • Unaprijediti javnu svijest 100.000 građana RH o važnosti palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe

Očekivani rezultati projekta:

  • Formirana zagovaračka platforma i ojačani kapaciteti 10 OCD-a za zagovaranje javnih politika u području palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe – ostvarivanjem ovih rezultata OCD-i će efikasnije zastupati potrebe krajnjih korisnika palijativne skrbi i njihovih obitelji te će iste biti bolje prepoznate u javnosti, kao i od strane donositelja odluka.
  • Unaprjeđena Strategija razvoja palijativne skrbi 2021-2027 i poboljšan način njene implementacije – ostvarenje ovog rezultata imat će izravne posljedice na uređenje sustava palijativne skrbi u RH, kroz poboljšanje zdravstvene politike koje bolje odgovaraju na potrebe krajnjih korisnika, uključuju najbolje prakse iz drugih europskih i svjetskih zemalja te poboljšavaju suradnju volontera, OCD-a i zdravstvenih institucija u provedbi palijativne skrbi.
  • Unaprjeđena javna svijest 100.000 građana RH o važnosti palijativne skrbi i skrbi za teško bolesne i umiruće osobe – ostvarenjem ovog rezultata ostvarit će se senzibilizacija javnosti za potrebe palijativnih bolesnika te time povećati šanse unaprjeđenja politika koje se tiču njih.

Evo i nekoliko fotografija sa radionice: